دفتر هماهنگ کننده مقیم نظام ملل متحد


 دفتر هماهنگ کننده مقیم نظام ملل متحد (UNRC)

 

 

 

Address: United Nations Building No. 8, Shahrzad Blvd., Darrous, Tehran, Iran

P.O.Box: 15875/4557
Tel: (98-21) 2286 0691-4/2286 0925 – 8/2285 8950 E-mail: iran@unaids.org
Facsimile: (98-21) 2285 8951                                                  website: www.unaids.ir