صندوق كودكان سازمان ملل متحد


United Nations Children’s Fund (UNICEF)

پیشینه کارگزاری در ایران و جهان
یونیسف، سازمانی پیشرو در امور کودکان است که در 190 کشور جهان برای احقاق حقوق کودکان در زمینه بقا، رشد و تکامل و حمایت فعالیت می کند. در سال 1946 میلادی، این سازمان با هدف ارائه کمک های اضطراری به کودکانی که از تبعات جنگ جهانی دوم در رنج بودند، با نام صندوق بين المللي سازمان ملل برای کودکان در شرایط اضطراری تأسیس شد. اما در دهه 1950 میلادی، مأموريت یونیسف از یک سازمان برای شرایط اضطراری پس از جنگ، به یک نهاد توسعه-محور برای کودکان، ارتقاء یافته و گسترده تر شد.
پیمان نامه جهانی حقوق کودک، راهنمای عمل یونیسف است تا حقوق کودک را به عنوان اصول اخلاقی ماندگار مطرح کرده و استانداردهای بین المللی رفتار با کودک را پایه گذاری کند. یونیسف متعهد می شود از محروم ترین کودکان از جمله قربانیان جنگ، بلایای طبیعی، فقر شدید و هرگونه تبعیض، خشونت و بهره کشی به گونه ویژه ای حمایت کند.
تاریخچه یونیسف در ایران به سال 1950 میلادی بازمی گردد؛ زمانیکه دولت وقت ایران برای مبارزه با گسترش بیماری سل از یونیسف درخواست کمک کرد. اقدامات یونیسف در سال های نخست پس از افتتاح دفتر در ایران، بر سلامت و بهداشت کودکان تمرکز یافت. درسال های بعد، آموزش، حمایت از کودک، دادرسی ویژه نوجوانان، اچ آی وی و ایدز، نظارت بر پیمان نامه حقوق کودک و کاهش فقر کودک، به عنوان حوزه های مهم همکاری به این برنامه ها افزوده شدند.
یونیسف، همچنین اقداماتی برای فراهم کردن کمک های انساندوستانه در شرایط اضطراری انجام می دهد و به شرکای دولتی خود کمک می کند تا برای هرگونه شرایط اضطراری احتمالی آمادگی داشته باشند و بتوانند خطرات ناشی از وقوع بحران های ناگهانی را کاهش دهند.

رسالت اصلی و اولویت ها در ايران و جهان

یونیسف با همکاری دیگر آژانس های سازمان ملل، متعهد است به شرکای دولتی خود در تحقق آرمان های توسعه هزاره کمک کند. از آنجا که شش آرمان از هشت آرمان توسعه هزاره به کودکان و زنان مربوط می شوند، سند توسعه هزاره از اهميت بیشتری برای یونیسف برخوردار است.
در سطح بین المللی، یونیسف پنج حوزه اصلی را در ارتباط با اصول كلیدی آرمان های توسعه هزاره در «سند راهبردی میان دوره ای » خود مشخص کرده است. این سند، راهنمای کمک های یونیسف در زمینه توسعه در سراسر جهان است. پنج حوزه اصلی عبارت اند :
1) بقا و رشد کودکان؛

2)  آموزش پایه و برابری جنسیتی؛

3) اچ.آی.وی/ ایدز و کودکان؛

4) حمایت از کودکان در مقابل خشونت، بهره کشی و سوء استفاده؛

5) ترویج سیاست گذاری و مشارکت در راستای حقوق کودک.
به این منظور یونیسف با استفاده از رویکردی مبتنی بر برابری، قبل از هر چیز، به حقوق و نیازهای کودکان نیازمند رسیدگی می کند. در یونیسف، «برابری » به معنای آنست که همه کودکان فرصتی برابر برای بقا، رشد و تکامل و تحقق حداکثر ظرفیت هایشان را بدون تبعیض و جهت گیری خاص داشته باشند. چنین امری همسو با اصول پیمان نامه حقوق کودک نیز هست. هدف از اجرای رویکرد مبتنی بر برابری در برنامه ها و سیاست های یونیسف؛ درک و بررسی دلایل و ریشه های نابرابری است تا همه کودکان، به خصوص آن دسته که در معرض بیشترین محرومیت ها در جامعه قرار گرفته اند، بتوانند برای بقا و رشد و پرورش خود از آموزش، خدمات بهداشتی و درمانی، آب سالم، حمایت و دیگر خدمات مورد نیاز بهره گیرند.

 

 

منبع :   ;کتاب سازمان ملل متحد در ايران ، ناشر: نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی ايران 

 

Address: No. 216, Nezami St., Ghoba St., Shariati Ave., Tehran 19449, Iran
P.O. Box 19395/1176
Tel: (98-21) 2259 4994        E-mail: tehran@unicef.org
Facsimile : (98-21) 2259 4948       website: www.unicef.org/iran
www.unicef.org/iran/fa